برای سفارش کالا به فروشگاه های معتبر شهر خود مراجعه کنید 
دسته بندی محصولات

تعریف مدار الکتریکی  در لامپ های پارس پریا براساس سه فاکتور ( جریان ، ولتاژ ، مقاومت ) تعریف می شوند یک مجموعه از تولید کننده برق – مصرف کننده آن و سیمهای ارتباطی بین ایندو است

دو نوع مدار الکتریکی پارس پریا وجود دارد مدار الکتریکی باز ارتباط بین تولید کننده در نقطه یا نقاطی قطع است در نتیجه جریان در مدار وجود ندارد مدار الکتریکی بسته که مسیر عبور جریان کامل است و مصرف کننده از تولید کننده انرژی دریافت میکند

وتبدیل آنها به صورت های دیگر می باشد مانند یک لامپ که برق را به نور تبدیل می کند .

اتصال کوتاه در یک مدار در لامپ های پارس پریا وقتی جریان از مسیری بجز از مصرف کننده بگذرد و مقدار آن زیادتر از حد مجاز باشد این وضعیت اتصال کوتاه می گوییم

در واقع سیم کشی مدار  وتولیدکننده برق در معرض آسیب جدی قرار می گیرند زیرا جریان مدار بسیار زیاد شده و باعث داغ شدن سیمی کشی و اضافه بار شدن منبع تولید کنند برق می گردند در نتیجه اتصال کوتاه باید سریعا و به صورت خودکار قطع شود که این وظیفه بعهده فیوز است .

اصولا توان به معنی سرعت تبدیل انرژی است . در دستگاه هایی که برای تبدیل انرژی به کار می روند هر چقدر این سرعت بیشتر باشدقدرت دستگاه نیز بیشتر است در ژنراتور توان بیشتر نشان دهنده تولید انرژی برقی در مصرف کننده ها نیز همین موضوع صدق می کند لامپی که توان بیشتری دارد نور زیادتری هم تولید می کند .

توان در مقاومت همواره به صورت مصرفی است یعنی در یک مدار مقاومت توان را مصرف می کند این توان به صورت حرارت خودرا نشان می دهد که مقدار آن تابع مستقیم مجذور جریان عبوری از آن است .